Missie en visie

De missie en visie van Schoonderhage zijn duidelijk: voorzien in kwaliteitsvolle zorg en ondersteuning op maat voor volwassen personen met een mentale handicap en waarbij het welzijn van iedereen centraal staat.

Schoonderhage tracht kwaliteitsvolle ondersteuning te bieden aan de hand van volgende principes:

Solidariteit

Schoonderhage vertrekt vanuit solidariteit. Solidariteit onder cliënten, collega’s, organisaties, … Dit gevoel van samenhorigheid en de bereidheid om een bijdrage te leveren in het welzijn van de ander is noodzakelijk om samen te kunnen groeien.

In de ruime zin van het woord, vat Schoonderhage solidariteit ook op als inzet voor onze medemens. Niet enkel binnen Schoonderhage maar ver erbuiten. Zo behoort het tot onze opdracht om solidariteit in de ruime maatschappij uit te dragen en te benadrukken.

Pluralisme

Schoonderhage is een pluralistische organisatie. Dit houdt in dat er wordt uitgegaan van een samenleven en samenwerken met mensen van verschillende ideologische, filosofische en godsdienstige overtuiging zonder onderscheid van sociale achtergrond, etnische afkomst, financieel onvermogen of nationaliteit.

Kleinschaligheid

Kleinschaligheid legt de nadruk op het welzijn van alle betrokkenen door het creëren van een aangename huiselijke omgeving, een tweede thuis, een veilig gevoel, aandacht voor privacy, … Elke woning, elk dagcentrum, elke entiteit kan autonoom functioneren binnen een vlakke en laagdrempelige organisatiestructuur.

Burgerschapsparadigma

Het burgerschapsparadigma gaat uit van gelijkwaardig burgerschap van mensen met een handicap. Vier begrippen staan hierbij centraal:

  • Kwaliteit van bestaan (Schalock) omvat 8 domeinen (lichamelijk welbevinden, zelfbepaling, emotioneel welbevinden, interpersoonlijke relaties, sociale inclusie, persoonlijke ontwikkeling, materiaal welzijn en rechten). De kwaliteit van bestaan verhoogt naarmate de persoon in kwestie ervaart dat voor elk domein tegemoet gekomen wordt aan zijn behoeften.
  • Inclusie is het maatschappelijke proces dat vertrekt vanuit gelijkwaardigheid, antidiscriminatie en diversiteit. In dit proces past men de opvattingen en structuren aan de verschillen tussen mensen aan, zodat alle burgers erbij kunnen horen en rechten en kansen hebben om evenwaardig te participeren in de samenleving.
  • Empowerment gelooft in de kracht van de persoon en doet daar ook appél op. Schoonderhage respecteert de eigenheid van elk individu, ieder moet de kans krijgen om zijn/haar mogelijkheden te ontplooien.
  • Maatgerichte ondersteuning voorziet in een flexibele afstemming van ondersteuning op de individuele noden van de persoon.

Multidisciplinaire aanpak

Hulpverlening, ondersteuning… wordt gezien als de verantwoordelijkheid van diverse betrokkenen en diverse betrokken disciplines: persoon zelf, netwerk, begeleiding, ortho-agogen, artsen, … zowel intern als extern aan de organisatie. De multidisciplinaire aanpak leidt tot een goede afstemming van alle zorg en ondersteuning waar alle betrokkenen baat bij hebben. Een goede samenwerking uitbouwen met zowel opdrachtverwante diensten als met andere sectoren kan hierbij een grote stap voorwaarts zijn.

Open communicatie

Open communicatie is communicatie waarin respect, waardering en kritische feedback geuit kunnen worden. Het is een wijze van samenwerken waarin alle individuen zich ondersteund weten in hun eigen specifieke kwaliteiten en ontwikkelpunten. Een wijze van samen-leren aan de hand van de praktijk van alledag, om de ontwikkeling van individuen zodanig vorm te geven dat ‘het geheel meer is dan de som der delen’. Open communicatie kan niet tot stand komen zonder vertrouwen.

Duurzaamheid

Schoonderhage tracht duurzaamheid in praktijk te brengen door duurzame beleidskeuzes op alle vlakken (ecologie, HR-beleid, infrastructuur, …) en voor alle betrokkenen. Schoonderhage anticipeert, innoveert en blijft in beweging in de steeds veranderde context.

De missie en visie van Schoonderhage dragen we ook uit naar onze partners, andere organisaties, de sector personen met een handicap als geheel en de ruimere samenleving.